Екип

 

 

 

Михаил Николов Харизанов  
Директор
 
Радостина Кирчева Ботушанска   

Помощник-директор

Мария Василева ВАСИЛЕВА
 Помощник - директор

 

Учители:
 

    Начален етап


 1. Нели  БРЪНКОВА - детски учител, подготвителен клас "а"
 2. Мариана ГЕОРГИЕВА - детски учител, подготвителен клас "б"
 3.Диана ПЕНЧЕВА - детски учител, подготвителен клас "в"
 4. Екатерина САРАНДЕВА - детски учител, подготвителен клас "г"
 5.Виолета ПАВЛОВА - начален учител, І а клас
 6. Чавдара ВЕЛЕВА - начален учител, І б клас
 7. Иринка ИВАНОВА  - начален учител, І в клас
 8. Нина СТОЯНОВА  - начален учител  I г  клас
 9. Тотка НИКОЛОВА - начален учител, ІІ а клас
10. Йорданка САВАТЕВА - начален учител, ІІ б клас
11. Айше ШАБАН  - начален учител, ІІ в клас
12. Славейка РАДИЕВА - начален учител, ІІ г клас
13.  Стоянка БРАДИЧКОВА - начален учител, ІІІ а клас
14. Севдалина КРАЛЕВА -  начален учител, ІІІ б клас
15. Стоянка ГАНЕВА - начален учител, ІІІ в клас
16. Галина ЦОЧЕВА - начален учител, ІІІ г клас
17. Пенка ВЪТЕВА - начален учител, ІV а клас
18. Росица ВЕЛИЧКОВА - начален учител, ІV б клас
19. Женя БАКАЛОВА - начален учител  IV в клас
20. Настя КОСТАДИНОВАначален учител  IV г кла
 

 Прогимназиален етап

 
21. Елена  РУСЕНОВА - учител по български език и литературa    
22. Даниела  БРЕНОВА - учител по български език и литература
23. Недрет  КАЛЕНДЖИ - учител по български език и литература
24. Иван ИВАНОВ - учител по английски език
25. Светлана АТАНАСОВА -учител по френски език
26. Светла ЦВЯТКОВА - учител по математика
27. Радостина  ТОДОРОВА - учител по математика
28. Хризантема  СТАНКОВА - учител по инф.технологии
29. Светлана АНДРЕЕВА - учител по биология и химия
30. Марияна ДЯНКОВА - учител по история и география
31. Мануел ЗАФИРОВ - учител по изобразително изкуство
и технологии
32. Георгина ДИМИТРОВА - учител по физическо възпитание и спорт и  руски език
33. Хафисе  МЕХМЕД - учител по майчин (турски) език
34. Ангел ИВАНОВ - учител по музика
35. Пламен  МИТЕВ - учител по физическо възпитание и спорт

          Възпитатели начален  етап 


1. Недялка  СТОЯНОВА - възпитател на ПИГ 1 (първи клас)
2. Тодорка МИХАЙЛОВА - възпитател на ПИГ 2 (първи клас)
3. Дичо ДЖИМЕРТОВ - възпитател на ПИГ 3 (четвърти клас)
4. Пенка АНДОНОВА - възпитател на ПИГ 4 (четвърти клас)
 
 
 Помощно-обслужващ персонал:
 
1.  Даниела  СТАНКОВА - ЗАС
2.  Лъчезара  СТАМАТОВА - счетоводител
3. Гергана ДЕЛЧЕВА - технически сътрудник
4. Антония ЙОРДАНОВА - технически секретар
5. Таня  ИВАНОВА - домакин
6. Таня ПОПОВА - архивар
7. Станка  ДЖАБАРОВА - огняр
8. Мариана КАРАМФИЛОВА - чистачка
9. Фатме МЕХМЕД - чистачка
10. Бедрие УЗУН - чистачка
11. Златка АТАНАСОВА - чистачка
12  Матей ИВАНОВ - майстор по поддръжка на материалната база
13. Валентин ДИМИТРОВ - портиер/дневен пазач
14.Исмет РАШИД - портиер/дневен пазач
15. Никола НИКОЛОВ - нощен пазач
16. Ангел КОЛЕВ - нощен пазач